Contractes mercantils

contratos mercantilesEls jutjats de lo Mercantil es troben en les capitals de província de cada comunitat autònoma, i tenen jurisdicció en tota la província.

La jurisdicció mercantil te la seva pròpia legislació desenvolupada a partir del Codi de Comerç. El termini de caducitat i prescripció en l’àmbit mercantil difereix dels Civils. Als 4 anys l’acció contra els gerents i administradorsde les companyies o societats, als 3 anys les accions que procedeixen de lletres de canvi, xecs i pagares, la responsabilitat dels agents de borsa i les accions dels socis contra la societat i a la inversa, als 5 anys el dret de percebre pagaments per la part que correspongui a un soci de l’haver social de l’empresa, als 6 mesos les accions relatives al cobrament de portes i passatges, i 1 any les accions sobre serveis, provisions i suministres, les accions sobre entrega de carregament en els transports terrestres i marítims.

La interrupció de la prescripció difereix de l’àmbit civil, doncs la jurisprudència en molts supòsits no accepta la reclamació extrajudicial com tràmit que interrompi els terminis per reclamar.

Els jutjats de lo mercantil coneixeran de quantes qüestions es suscitin en matèria concursal, però també altres qüestions que son competència de l’ordre jurisdiccional civil, com:

Les demandes en les que s’exercitin accions relatives a competència deslleial, propietat industrial, propietat intel·lectual i publicitat, així com totes aquelles qüestions que dintre d’aquest ordre jurisdiccional es promouen a l’emparament de la normativa reguladora de les societats mercantils i cooperatives.
Les pretensions que es promouen sota cobertura de la normativa en matèria de transports, nacional o internacional.
Aquelles pretensions relatives a l’aplicació del Dret Marítim.
Les accions relatives a condicions generals de la contractació en els casos previstos en la legislació sobre aquesta matèria.

[contact-form-7 404 "Not Found"]