Dret Fiscal

derecho fiscalTramitació de tots aquells impostos que graven el dia a dia, tant de les persones, com de les empreses i societats. Ha de conèixer tots els impostos que té obligació de presentar, molts dels quals, requereixen formació per poder preparar-los, ja que són complexos, i fer-ho de forma correcta, és imprescindible, doncs en cas contrari, podria arribar a cometre un delicte penalment condemnat, contra la Hisenda pública.

Declaració Censal y alta a Imposat sobre activitats econòmiques (si cal) i posteriors modificacions censals.
Realització, revisió i presentació de IVA: models 300 (trimestral), 390 (resum anual) i 347 (declaració anual d’operacions amb tercers).
Realització, revisió i presentació de IRPF (lloguer): models 115 (retenció IRPF sobre lloguers trimestral), 180 (retenció IRPF sobre lloguers anual).
Realització del Impost de Societats: amb base en les dades comptables, amb anàlisis de desgravaments, beneficis,etc… aplicables, amb models 202, (pagament a compte de l’Impost de Societats) i models 200 i 201 (Impost de Societats anual)
Realització i presentació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
Realització i presentació del Impost sobre Successions i Donacions.
Realització i presentació del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Aplicació de Convenis Internacionals.
Assessorament sobre obligacions tributàries i orientació sobre l’aplicació dels beneficis i deduccions fiscals.

Els meus ingressos són escassos tinc obligació de declarar? I si treball per a dues empreses? Que és més favorable fiscalment realitzar una donació als meus fills en vida o deixar-ho en herència? Vull desfer-me o comprar un immoble que despeses tributàries haig de tenir en compte en cas de compravenda? Em surt a compte la transmissió per l’import que em sol·liciten?

Entre els impostos que ha de tenir molt presents, li citem alguns:

IRPF – Impost Renda Persones Físiques

Aquest impost ha de declarar-se una vegada finalitzat el termini impositiu, és a dir, l’any natural anterior, tenint com a límit per a la seva presentació l’1 de juliol de l’any següent.
Cumplimentació del modelo nº 100.

IVA – Impost sobre el valor afegit

Estan obligats a la seva presentació, tots aquells que alienin béns, prestin serveis de forma independent, atorguin l’ús temporal de béns i importin béns o serveis
Sense mòduls.: presentació trimestral pel model 303 i presentació al gener de l’any següent, del resum anual, model 309.
Amb mòduls.: presentació trimestral pel model 310, i presentació al gener de l’any següent, del resum anual, model 309.

[contact-form-7 404 "Not Found"]