Delictes penals contra les persones

EL DELICTE I LA FALTA DE LESIONS: Parlem del delicte o falta de lesions, atès que segons l’entitat de les mateixes, els fets seran considerats delicte o falta. I segons aquesta qualificació estarem davant una pena o una altra, sent de major gravetat la pena lligada al delicte.

Què entenem per lesió?

Una lesió és tot menyscapte de la integritat corporal o de la salut física o mental. Pel que serà imprescindible que existeixi una afectació corporal.

Això significa que si no tinc senyal en el meu cos no hi ha delicte?

No, en cas que no existeixi senyal detectable de lesió, no estarem dins d’un delicte ni d’una falta de lesions, però podrem englobar els fets en un altre tipus delictiu, com podria ser la falta per maltractament, que es donaria en cas d’empentes, forcejament, bufetades, que no deixessin marca.

Hem definit Lesió, també com a menyscapte de la salut mental, per la qual cosa existeixen les lesions físiques constitutives de delicte de lesions. Doncs, la paraula lesió, permet englobar qualsevol malaltia. Serien clars exemples de lesions físiques, l’assetjament escolar o el maltractament psicològic.

Quan és una falta i quan un delicte?

La frontera entre el delicte i la falta, ve delimitada pel resultat dels fets, ja que estarem davant un delicte, quan para la seva curació, sigui necessari un tractament mèdic o quirúrgic, més enllà d’una primera assistència facultativa. Mai es considerarà un tractament, els simples actes de vigilància o seguiment de la sanació de la lesió.

Què ocorre amb les lesions produïdes per accident?

Un exemple clar és el cas de les lesions com a conseqüència d’accidents de trànsit, aquestes es produeixen sense voluntat de danyar, sinó com a conseqüència d’una imprudència. Les lesions que es produeixin com a conseqüència d’una imprudència lleu, seran considerades com a falta. Mai estarem davant un cas d’imprudència quan el culpable del sinistre el sigui com a conseqüència d’actuacions perilloses per al tràfic, com el seria, la conducció sota els efectes de l’alcohol, o la conducció temerària.

Quines conseqüències pot tenir?

La pena lligada a les lesions, és la gran diferència entre la constitució d’una falta, o d’un delicte. Quan estiguem davant un delicte, tindrem una pena de presó de sis mesos a tres anys, podent aquesta ser agreujada o atenuada segons les circumstàncies en les quals es va cometre. Quan estiguem davant una falta de lesions, tindrem una pena de sis mesos a 12 dies de localització permanent, o multa d’un a dos mesos, com a tipus basi.

Si hem estat víctimes d’alguna actuació que pogués ser considerada una lesió, hem de presentar una denúncia com més aviat millor, i acompanyar sempre la mateixa per un part mèdic on s’acreditin les lesions, preferiblement realitzat just després que hagin estat produïdes. La presentació de la denúncia obrirà un procediment judicial, que segons podrà ser un judici de faltes o un procediment penal.

ASSETJAMENT SEXUAL: Realitza un acte d’assetjament sexual, tot aquell que sol·liciti favors de naturalesa sexual, per a si o per a un tercer, en l’àmbit d’una relació laboral, docent o de prestació de serveis. L’actuació ha de ser continuada o habitual.

Perquè es realitzi l’assetjament, serà suficient amb determinats actes, com a tocaments o insinuacions.

Si t’asseguis víctima de comportaments obscens per part d’un company o superior, has de saber que estàs en el teu dret de presentar una denúncia i has de fer-ho, procurant que algun company pugui atestar en el teu favor. Quan s’estan sofrint assetjaments, ha d’acudir a un advocat, que li prepararà la denúncia i li indicarà tots els passos a seguir, li recomanarà acudir a un metge o psicòleg perquè pugui realitzar un informe d’avaluació i aportar-se com a prova en l’acte del judici.

En el cas que l’acte es realitzi per un superior, utilitzant aquest grau de superioritat laboral o docent, estarem davant un cas agreujat, amb el que la pena serà més elevada.

AMENACES: La conducta d’amenaçar la duu a terme tot el que anuncia un mal a un altre. Aquest mal pot estar supeditat a la realització d’una acció o una omissió, o bé, pot tractar-se simplement de l’avís d’un mal sense motivació alguna, sense voluntat d’exercir pressió sobre la víctima, ni aconseguir gens d’ella.

L’amenaça pot ser verbal, o pot deduir-se de la conducta del subjecte. I el mal al que s’estigui referint, ha de ser seriós, real i perseverant, a més de futur, injust, determinat i possible.

Dit l’anterior, mai es considerarà amenaça, quan s’estigui davant un mal just, això és, per exemple, l’anunci d’emprendre accions legals contra un altre.

Les coaccions es realitzen quan s’obliga a fer a un altre el que no vol, o no se li permet fer el que la Llei no prohibeix, mitjançant l’ús de la violència.

La coacció pot ser constitutiva de falta, quan sigui de caràcter lleu.

En el cas de realitzar-se una coacció sobre algú que sigui o hagi estat esposa o dona d’aquest, o hagi estat lligada a ell per una relació d’afectivitat, per lleu que sigui la violència exercida, mai es tractarà d’una falta.

SEGURETAT VIAL:

  • CONDUCCIÓ A GRAN VELOCITAT O SOTA LA INFLUÈNCIA DE L’ALCOHOL O DROGUES: Aquest delicte ho durà a terme, tot aquell que, en cas de la velocitat en la conducció, superi els 60 km/h en via urbana o els 80 km/h en via interurbana. La pena serà de 3 a 6 mesos de presó, de 6 a 12 mesos de multa o de 31 a 90 dies de treballs en beneficis de la comunitat. En tot cas, portarà inclosa la pena, la retirada del carnet d’1 a 4 anys.

Les mateixes penes, seran aplicables a aquells que condueixin influïts per drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques. En el cas del consum d’alcohol, per estar dins del tipus delictiu, serà necessari que la taxa d’alcohol sigui, de 0,60 mil·ligrams per litre en aire aspirat, o d’1,2 mil·ligrams per litre en sang.

Si no es compleixen aquestes taxes estarem, en tot cas, davant una infracció administrativa, que podrà comportar multa i retirada de punts del permís de conduir.

  • –  CONDUCCIÓ TEMERÀRIA: La conducció temerària està pensada per a aquell que condueixi posant en perill la vida o integritat de les persones, aquell que la seva manera de conducció sigui especialment greu, inclosos en això, els delictes de l’article anterior. Les penes per a aquest delicte seran de 6 mesos a 2 anys de presó i privació del permís de conduir d’1 a 6 anys.

La conducció amb manifest menyspreu per la vida dels altres, serà castigada amb una pena superior a la conducció temerària, prenent com a base els tipus delictius ja anunciats, però amb una actuació més onerosa per part del conductor. Les penes previstes seran de 2 a 5 anys de presó, de 12 a 24 mesos de multa i privació del dret a conduir de 6 a 10 anys.

  • –       NEGATIVA A SOTMETRE’S A PROVES D’ALCOHOLÈMIA I DROGUES: Un conductor que es negui a sotmetre’s a les proves requerides per un agent de l’autoritat, proves com a comprovació de les taxes d’alcoholèmia i la presència de substàncies estupefaents, serà castigat amb les penes de presó de 6 mesos a 1 any i privació del dret a conduir d’1 a 4 anys.
Existeix discussió jurisprudencial sobre si la submissió a les proves pot vulnerar el dret a no declarar-se culpable, però la veritat és que, amb la finalitat de protegir la seguretat vial, doncs sense proves que identifiquin l’estat en el qual es troba el conductor, no es pot detenir la conducció del mateix, s’especifica que existeix obligació a sotmetre’s a aquestes comprovacions.
  • –  CONDUCCIÓ SENSE PERMÍS O LLICÈNCIA: La conducció sense permís o amb permís sense vigència, bé per no haver-se renovat, o bé per haver perdut la totalitat dels punts assignats, serà castigat amb la pena de presó de 3 a 6 mesos, amb multa de 12 a 24 mesos o amb la realització de treballs en benefici de la comunitat per un temps d’entre 31 a 90 dies.

Existeix en el nostre ordenament jurídic un tipus delictiu contra la seguretat vial, que pot ser provocat sense trobar-se conduint vehicle algun. És aquell acte que originés un greu risc per a la circulació, bé per la col·locació en la via d’obstacles imprevists, vessant substàncies lliscants o inflamants, o sostraient senyalitzacions. Aquest delicte serà castigat amb la pena de presó de 6 mesos a 2 anys o multa de 12 a 24 mesos i treballs en benefici de la comunitat de 10 a 40 dies.

INJÚRIES I CALÚMNIES: El Codi Penal defineix la injúria com qualsevol acció o expressió que lesiona la dignitat d’una altra persona, menyscabant la seva fama o atemptant contra la seva pròpia estima. És necessari que es menyscabi de forma efectiva l’opinió que d’una persona tenen els altres.

Les injúries poden constituir delicte o falta, depenent de la gravetat de la publicitat que s’hagi fet d’elles.

Les injúries per imputació de fets, solament són considerades greus quan s’és conscient de la falsedat del fet que s’està imputant.

La pena del delicte d’injúries, depèn de si aquesta s’ha difós amb o sense publicitat, amb l’ús de mitjans d’impremta, radiodifusió o qualsevol d’eficàcia semblant. Per al primer cas tindrem una multa de 6 a 14 mesos, i passa el segon, una multa de 3 a 7 mesos. Quant a la constitució de la falta d’injúries, la pena de la mateixa és de multa de 10 a 20 dies.

Quant a la calúmnia, aquesta es troba definida en el Codi Penal com la imputació d’un delicte a una persona, sabent que és fals.

La pena del delicte de calúmnia, de la mateixa manera que ocorre amb el delicte d’Injúries, depèn de si s’ha propagat amb publicitat o sense ella. En el primer cas, una pena de presó de 6 mesos a 2 anys o multa de 12 a 24 mesos. I en el segon cas, amb multa de 6 a 12 mesos.

En qualsevol cas, haurà de provar el que anunciï el fet delictiu, de l’existència d’aquest, i si ho fa, quedarà exempt de tota pena.