Els contractes de patrocini i les seves clàusules

Entre les clàusules de contingut essencial del contracte hem de destacar aquelles que defineixin la durada del contracte, i la contraprestació que es va a rebre. En el cas de l’esportista normalment es tracta d’una contraprestació econòmica i per al patrocinador una contraprestació de publicitat, però a partir d’aquí el límit està en la imaginació de cadascun dels lletrats que puguin intervenir en el contracte.

 

ESQUEMA ELEMENTS QUE HA D’INCORPORAR UN CONTRACTE DE PATROCINI:

 

 • Nom del contracte o operació.
 • Data i lloc del contracte.
 • Compareixents.
 • Intervenció (persona física o jurídica).
 • Antecedents o part expositiva.
 • Estipulacions o clausulat:
  • En què consisteix la col·laboració publicitària del patrocinat.
  • L’ajuda econòmica del sponsor o patrocinador.
  • Durada del contracte.
  • Pròrrogues.
  • Dret de Tempteig.
  • Despeses del contracte.
  • Manera d’incompliment contractual.
  • Conseqüències de l’incompliment.
  • Penalitzacions.
  • Assegurament i cobertura de riscos.
  • Consentiment de tercers.
  • Resolució de Diferències.
  • Despeses de retolació, impressió, col·locació,…

 

Requisits que s’han de considerar a l’hora de patrocinar a un individu en particular:

Per la seva naturalesa, aquests contractes incorporen un afegit extra com pot ser la llicència d’ús d’imatge de l’esportista, i els diferents serveis que van lligats a la mateixa. A l’hora d’efectuar el clausulat s’haurà d’especificar de manera exhaustiva les marques amb les quals es podrà identificar el nom i imatge de l’esportista, així com la totalitat dels mitjans impresos o electrònics on ens interessi que aquest aparegui. Qualsevol oblit pot significar la impossibilitat d’utilització de segons quin tipus de producte.

 

EXEMPLE: SANTANDER – FERRARI. (Encara que no es tracti d’un esportista individual). Al principi en les mítiques gorres de l’escuderia italiana, no podia constar el nom de l’entitat per raons d’escrupolós patrocini. De fet, van obligar a llevar una gorra al Sr. Botí amb aquesta combinació en ple gran premi. El President del Santander va haver de modificar el contracte per incloure una clàusula que li autoritzés a fusionar determinats elements de la marca italiana amb el nom del seu Banc.

 

Cal assegurar-se que el contracte està signat per una persona amb poders suficients per representar a l’entitat i a l’empresa, i que el mateix estigui vigent.

 

S’ha de fixar, de manera precisa, l’import fix que el patrocinat rebrà pel nero fet de la participació en l’activitat i per l’autorització de l’ús de la seva imatge i altres signes distintius per part del patrocinador en la seva activitat publicitària, el pagament de primas o bonus variables que es valoraran en funció de resultats, audiència o nombre d’assistents a un esdeveniment, i les retencions fiscals aplicables.

 

Quant a les obligacions de l’esportista, serà imprescindible que l’esportista no pugui associar la seva imatge a cap patrocinador que sigui competència directa del signatari. D’igual forma, s’ha de determinar en quins anuncis apareixerà, quin ús se li donarà a la marca, en quins moments, i fins i tot es realitzarà un decàleg de comportament.

 

També han de quedar determinades les sancions per incompliment contractual, per al cas que per exemple no pugui participar en alguna de les activitats o competicions patrocinades, o no organitzi part dels esdeveniments als quals s’havia compromès (excepte casos de força major). El patrocinador es podrà reservar també el dret a reclamar la corresponent indemnització de danys i perjudicis ocasionats.