L’autònom al 2013

Si està pensant a donar-se d’alta com a Autònom, ha de fixar la seva atenció en diferents punts del funcionament de l’Estat, quant a Impostos, a Administració Pública, a novetats legislatives, etc.

Iniciar-se en el règim Autònom requereix un profund estudi previ sobre quines obligacions i que drets o avantatges porta aparellat.

Per a això, per ajudar a tots aquells que pensen en la possibilitat de muntar-li-ho per compte d’altri, els facilitem aquesta entrada, amb la finalitat de proporcionar-li la major informació.

En primer lloc ha de preguntar-se el com, els passos que cal seguir per muntar el seu propi negoci.

Bé, una vegada, tingui la idea i sàpiga com dur-la a terme, per iniciar la seva activitat, ha de realitzar una sèrie de tràmits amb l’Administració Pública. Aquests tràmits són:

 

 • Tràmits amb Hisenda:
  • Abans d’iniciar la seva activitat ha de ser censat com a Autònom, a través de la presentació dels models 036 o 037, en la delegació d’Hisenda que li correspongui.
  • Ha de donar-se d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, durant el primer mes de l’inici de l’activitat. Aquesta alta es realitza a través del model 840, i ha d’indicar a través de la numeració establerta per l’Administració, a quin epígraf correspon la seva activitat. Com veurà, cada activitat té una numeració, i indicar la correcta serà imprescindible per poder complir de forma correcta amb les seves obligacions tributàries.
 • Tràmits amb la Seguretat Social:
  • Ha de donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, presentant el model TA.521, al costat d’una còpia de l’alta realitzada en l’Impost d’Activitats Econòmiques i una fotocòpia del seu DNI.
Tots aquests tràmits queden agilitzats amb la nova Llei d’Emprenedors, gràcies a la tramitació en els Punts d’Atenció a l’Emprenedor, i a través del DUE, el Documents Únic Electrònic.

Una vegada realitzats aquests tràmits, ja pot inicia el seu treball. Però serà el moment de tenir en compte els altres aspectes, dels quals a partir d’ara va a haver d’ocupar-se, quant a obligacions tributàries, despeses i altres.

Sobre les despeses, hem de tenir en compte la recent Llei 14/2013, de 27 de setembre, de mesures de suport a l’emprenedor i de la seva internacionalització. Amb aquesta Llei, que va ser publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat dissabte passat dia 28 de setembre de 2013, entrant en vigor l’endemà, ofereix als autònoms noves oportunitats, amb la finalitat d’ajudar-los en els inicis, perquè tinguin menys despesa i puguin aconseguir ingressar per al seu negoci. Aquestes mesures són.:

 

 •  Modificació de la tarifa a abonar a la Seguretat Social. Fins ara, la tarifa mínima era de 256,72€ (pel 2013). Aquesta tarifa, que serà la que hagin d’abonar els treballadors que ja es trobaven en règim d’autònom a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, no serà aplicable als nous autònoms, doncs els mateixos abonaran 50 euros durant els sis primers mesos, per a menors de 30 anys i si tenen 30 o més anys d’edat i no han estat cotitzant en el règim d’autònoms en els 5 anys anteriors; per als sis mesos següents, la quantia s’elevarà, però seguirà molt per sota del mínim a abonar de 256,72€, ja que queda fixat i n 125€. També, per al següent semestre, es preveu una reducció del 30%.
 •  Així mateix, neix la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada. Aquesta figura és de gran importància per al treballador autònom, mentre que, fins a la creació de la mateixa, ser autònom significava estar subjecte a una responsabilitat il·limitada, per la qual cosa com a conseqüència dels deutes contrets com a autònom, com a empresari, i per i per al negoci, podien afectar a no solament als béns afectes a l’activitat econòmica per la qual es va demanar del préstec, sinó també al patrimoni personal i familiar de l’autònom, inclòs el patrimoni de la dona, en el cas que s’estiguin casats en règim de guanys. Amb aquesta nova figura, queda protegida l’habitatge habitual de l’autònom, sempre que la mateixa no tingui un valor superior a 300.000€.
 • Una altra despesa a tenir en compte, són els tributs que afecten als treballadors autònoms, sent el principal el que correspon a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA.) El mateix s’abona pels autònoms arran de l’IVA que cada ells li cobren als seus clients, i que ha de ser retornat a l’Estat. Aquest impost grava en l’actualitat el 21% del valor de facturació, encara que s’espera per aquest 2014, una reducció del 21% al 19%, que desconeixem si finalment serà aprovada.
Amb la Llei d’Emprenedors nova, la tributació d’aquest impost ha sofert una molt important modificació, pel bé dels autònoms, doncs fins ara, l’impost havia d’abonar-se per la simple emissió de la factura, sense importar si ha estat efectivament cobrada. Això implicava que el treballador per compte propi havia d’avançar diners a la hisenda pública. Després de la creació d’aquesta nova Llei, l’IVA haurà d’abonar-se únicament quan la factura hagi estat cobrada, a això se li crida, el criteri CAIXA. No podrà tributar d’aquesta forma, tots els autònoms que estiguin sota el sistema de mòduls ni aquells que comptin amb un volum de negoci superior als dos milions d’euros.

Recordem que existeix una altra forma de tributació, a partir de mòduls d’import fix, establerts per l’Administració pública, l’import dels quals, es manté pel que fa als establerts l’any 2012.