LA REFORMA DEL “PAPER ZERO” ALS JUTJATS ESPANYOLS.

El Butlletí Oficial de l’Estat, va aprovar el 6 d’octubre, la nova reforma legislativa impulsada pel Ministeri de Justícia. La reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil, va entrar en vigor ahir dimecres 7 d’octubre, aportant novetats significatives en el que respecte a la implantació de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents tràmits i processos judicials, i en quant a la futura eliminació del paper en els Jutjats, prevista pel pròxim any 2016.

Els jutges podran utilitzar dades de correu electrònic i números de telèfon, per localitzar als demandats. Això suposarà que es converteixi en habitual que les notificacions, que fins ara es rebien en paper, passin a efectuar-se primordialment per via electrònica. Fins i tot es podran efectuar avisos mitjançant SMS al telèfon de la persona interessada, servint el mateix com a notificació.

Per una altre banda, a partir del pròxim any, s’obligarà per llei a que les comunicacions entre professionals dels òrgans judicials es realitzin de forma exclusiva a través de mitjans informàtics en tots els ordres jurisdiccionals. Les previsions relatives a la obligatorietat de tots els professionals de la justícia, i òrgans i oficines judicials i fiscals que encara no ho facin, d’emprar els sistemes telemàtics, entrarà en vigor l’1 de gener de 2016, respecte dels procediments que s’iniciïn a partir d’aquesta data.

Aquesta norma també permetrà que el personal sanitari dels hospitals inscriguin als recent nascuts en el Registre Civil.

La llei 42/2015, de 5 d’Octubre, de reforma de la LEC, també inclou una disposició que modifica el Codi Civil en matèria de prescripció. Concretament es redueix de 15 a 5 anys, el termini de prescripció de les accions personals que no tinguin termini especial.

En el Procediment Monitori, el Jutge controlarà d’ofici clàusules abusives si és contra consumidors i usuaris.

Es regula de forma amplia la subhasta electrònica, i es donaran modificacions importants en els procediments de judici verbal. Les contestacions a la demanda, ja no es realitzaran directament en sala, sino que es concedirà un termini de 10 dies hàbils per efectuar una contestació per escrit. A més, es regula la possibilitat de efectuar conclusions, que fins ara es concediran o no en funció del llibre arbitri dels jutges.