LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA

Hem donat la benvinguda aquest 1 de juliol de 2015, a dos texts legals fonamentals per la nostre societat, que estan entrellaçats, i al mateix temps, es repelen l’un a l’altre. Entren en vigor, la nova modificació del Codi Penal 1/2015, de 30 de març; i al mateix temps, entra també en vigor, la nova Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

Tractarem en aquest post, de la coneguda “Ley Mordaza”. La mateixa inclou 44 conductes com a constitutives d’incompliments administratius, i que com a conseqüència, porten aparellada una sanció per multa.

Aquestes conductes es classifiquen de la següent forma.:

 • Per les infraccions lleus.: multes de 100 a 600 euros.
 • Per les infraccions greus.: multes de 601 a 30.000 euros.
 • Per les infraccions més greus.: multes de 30.001 a 600.000 euros.

I en què consisteixen aquestes infraccions?

Alguns exemples de les infraccions previstes en aquesta normativa són.:

 • Com a lleus, enter altres.:
  • Exhibir objectes perillosos per a la vida i la integritat física de les persones amb ànim intimidatori.
  • Faltes de respecte i consideració el destinatari del qual sigui un membre de les forces i cossos de seguretat en l’exercici de les seves funcions.
  • Fer o incitar actes que atemptin contra la llibertat i la indemnitat sexual, o executar actes d’exhibició obscena.
  • L’ocupació de cases, i la venta ambulant no autoritzada.
  • Causar danys a béns mobles o immobles d’ús públic o privats que estiguin en la via pública.
 • Com a greus, entre altres.:
  • Portar armes prohibides.
  • Causar desordres al carrer o obstaculitzar amb barricades.
  • La desobediència o la resistència a l’autoritat, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l’autoritat o dels seus agents.
  • El consum o la tinença il·lícita de drogues, tot i que no estiguessin destinades al tràfic, en llocs públics, així com l’abandonament dels instruments emprats.
  • La pertorbació greu de la seguretat ciutadana en manifestacions davant del Congrés, el Senat, i les assemblees autonòmiques, encara que no estiguessin reunides.
 • Com a molt greus, les següents.:
  • Les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en infraestructures o instal·lacions en les que es prestin serveis bàsics per la comunitat o en els seus voltants, així com la intrusió en els recintes d’aquestes, quan, en qualsevol d’aquest supòsits, s’hagi generat un risc per la vida o la integritat física de les persones.
  • La fabricació, reparació, emmagatzematge, circulació, comerç, transport, distribució, adquisició, certificació, alienació o ús d’armes reglamentàries, explosius catalogats, o articles pirotècnics, incomplint la normativa d’aplicació, mancant de la documentació o autorització requerides o excedint els límits autoritzats quan tals conductes no siguin constitutives de delicte, així com l’omissió, insuficiència, o falta d’eficàcia de les mesures de seguretat o precaucions que resulten obligatòries, sempre que en tals actuacions es causin perjudicis molt greus.
  • La celebració d’espectacles públics o activitats recreatives trencant la prohibició o suspensió ordenada per l’autoritat corresponent per raons de seguretat pública.
  • La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre els pilots o conductos de mesures de transport que puguin enlluernar o distreure l’atenció i provocar accidents.

Com a conseqüència d’aquest nova Llei, s’han despenalitzat les següents conductes, que seran constitutives de faltes en el Codi Penal anterior, sent les següents.:

1.- La desobediència i falta de respecte als agents de l’autoritat.

2.- La no presentació de un menor abandonat a l’autoritat o a la seva família, o no l’auxiliessin.

3.- Denegació d’auxili a persones desvalgudes.

4.- Incompliment d’obligacions familiars.

5.- Injuries lleus i vexacions injustes de caràcter lleu.

6.- Deslluïment de béns mobles i immobles.

7.- Abandonament de xeringues o instruments perillosos.

8.- Animals perillosos sense lligar.

9.- Dany a la flora amenaçada.

10.- Alteracions lleus de l’ordre públic.

11.- Activitats sense assegurança obligatòria.

12.- Homicidi i lesions per imprudència lleu.

Recordeu que a partir d’ara, hem de vigilar amb els nostres comentaris a les xarxes socials, doncs estaran penats tots aquells que tinguin per objecte desqualificar a la corona, i a més, elements estatals; així com convocar per les xarxes manifestacions, o difondre missatges sobre les mateixes.