Novetats declaració de la renta. Preferents i deute subordinat.

No

Fins ara, els antics titulars de participacions preferents i deute subordinada, patien una gran injustícia de tenir que tributar per el guany obtingut per la venta d’accions que les entitats donaven a canvi d’aquest títols. Unes accions que s’havien vist obligats a acceptar, perdent diners i estalvis, i que es tracta d’un producte financer de risc.

Doncs bé, la principal novetat de la temporada de la declaració de la renta de l’exercici de 2014, té per objecte, permetre a aquests titulars de deute subordinat i obligacions preferents, una major capacitat per jugar amb les rentes negatives i positives, amb la finalitat de compensar possibles pèrdues.

Excepcionalment, en aquest 2014, es permet que les pèrdues que derivin de la transmissió de valors (accions), rebuts per operacions de recompra, o canvi de deute subordinada/participacions preferents, que realitzi l’entitat, amb un període superior a un any, es poden compensar.

Les rentes derivades d’aquests 2 instruments financers, es podran compensar.:

  1. Amb rendiments de capital mobiliari, com fins ara.
  2. Amb guanys patrimonials.
  3. Amb rentes de transmissions d’elements patrimonials.

La casella de la declaració en la que hem d’incloure-les és la 026.: derivats de transmissió, amortització, o reemborsament d’altres actius financers.