Qüestions pràctiques sobre lloguers

Consells abans de signar un contracte d’arrendament: Si ens disposem a signar un contracte de lloguer, haurem de, en primer lloc, negociar amb anterioritat la renda amb el propietari, doncs és imprescindible que coneguem què està inclòs dins del preu pactat, aclarint el pagament de comunitat de propietaris, IBI, Taxa de recollida de residus, alta de serveis, entre uns altres. Abans de signar el contracte de lloguer, si es realitza de particular a particular, hem de sol·licitar al propietari que ens mostri el títol de poder de l’habitatge, és a dir, que ens demostri que és l’amo de la mateixa, doncs solament el propietari pot arrendar el ben. En el contracte es recomana reflectir tots els desperfectes que pogués haver-hi en l’habitatge. Abans de signar, cal comprovar que en el contracte s’estipuli tot l’anteriorment pactat amb el propietari, sense modificació alguna, així com que el contracte estigui signat en totes les fulles.

Quin ha de ser la seva durada?

El contracte de lloguer, tenia una durada determinada per llei, fins ara de 5 anys. En els últims mesos, la modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans, ha rebaixat aquesta durada a 3 anys. Encara que el contracte hagi estat establert per un any, ha de saber, que el mateix haurà de ser prorrogat durant 2 anys més. Una vegada passats aquests 3 anys, l’arrendatari podrà rescindir el contracte, sempre que ho notifiqui amb un preavís de 2 mesos a l’arrendador. En cas de desistiment anticipat per part de l’arrendatari, podrà pactar-se una indemnització a l’arrendador d’1 mensualitat per any que quedi pendent de contracte.

Quina renda es pot pactar?

L’import de la renda serà el que les parts lliurement escullin, així com ocorre amb la data de pagament, el temps d’abonament de cada quota o la manera en què es realitzi. En cas de no quedar en contracte especificat algun d’aquests aspectes, la Llei d’arrendaments urbans, els deixa fixats. Durant els 5 primers anys, la renda solament podrà ser actualitzada segons l’IPC, a partir del sisè any es podrà actualitzar segons el convingut per les parts.

Poden realitzar-se obres?

L’arrendatari solament podrà realitzar obres de millora amb el consentiment de l’arrendador. Quan es tracti d’obres de conservació de l’habitatge, han de ser realitzades per l’arrendador. Sent obligació de l’arrendatari informar a l’arrendador de qualsevol defecte que hagi sorgit en l’habitatge en el termini més breu possible.

El propietari vol vendre?

Si el propietari de l’habitatge llogat vol vendre la mateixa, el primer que hem de tenir en compte és que si no han passat els cinc primers anys de contracte, àdhuc amb nou propietari, el contracte de lloguer seguirà vigent. El segon aspecte a tenir en compte és que pel fet de ser arrendataris de l’habitatge, es té el dret d’adquisició preferent, per la qual cosa el propietari ha d’informar de la intenció de vendre per donar-li l’oportunitat a l’arrendatari de comprar.

Què fer quan l’inquilí no paga la renda, o destrossa l’habitatge?

Si el seu inquilí no abona la renda, té dues opcions. D’una banda, pot iniciar una reclamació de les rendes vençudes sense rescindir el contracte de lloguer. D’altra banda, pot dur a terme un procediment de desnonament express. Amb la finalitat de recuperar el seu habitatge a la menor brevetat possible. Mitjançant aquest procés, en presentar la demanda i ser acceptada pel Jutge, s’assenyala de forma immediata data per al judici i s’envia la demanda, juntament amb la data de la vista, a l’arrendatari.

Si quan l’inquilí abandona l’habitatge, es troba amb desperfectes en la mateixa, han de ser aquests valorats pericialment. Hauria de comprovar l’estat de l’habitatge al moment en què es va llogar, amb l’estat al final de l’arrendament. L’estat inicial, sempre s’ha de fer constar en el contracte. Podrà presentar una demanda pels desperfectes causats en la seva propietat, que no siguin fruit del desgast per l’ús normal de la mateixa.

Puc recuperar l’habitatge llogat si tinc necessitat?

L’arrendador té la possibilitat de recuperar l’habitatge llogat, abans del transcurs dels 5 anys obligatoris de renovació del contracte, en determinats suposat. Se li estarà permès al propietari recuperar el seu habitatge, en cas de necessitat, per a ell mateix, o per als seus familiars en primer grau per consanguinitat o per adopció.

Per poder fer ús d’aquest dret, és necessari haver-ho plasmat en el contracte, de manera que, a manera de recomanació, ha d’incloure’s en tot cas, una clàusula d’aquest calat en l’arrendament, encara que no estigui prevista cap supòsit de necessitat per part de l’arrendador.

Deu el propietari comunicar a l’inquilí aquesta necessitat amb un mes d’antelació.

De quin importi ha de ser la fiança?

La fiança és obligatòria, ha de ser en metàl·lic, en la quantitat d’una mensualitat per a arrendaments d’habitatge, i de dos per a arrendaments per a ús diferent d’habitatge. És desaconsellable acceptar fiances més elevades que l’estipulat legalment, així com signar avals que gravin a l’excés el patrimoni dels inquilins o familiars dels mateixos.