Taxes Judicials

Com saben, els col·legis d’advocats de tot el territori espanyol, així com els seus col·legiats i membres, es troben en una lluita oberta i fervent contra el govern amb la finalitat de paralitzar la implantació de mesures que dificulten als ciutadans l’accés a la justícia. Un dret que tots hem de protegir.

Intentarem mostrar-vos què signifiquen aquestes taxes judicials i com poden afectar-vos. Per a això, podeu observar el quadre adjuntat a continuació. De moment la via penal està lliure d’aquestes despeses, i com veurem, no és l’única cosa.

 

 

CIVIL
VERBAL ORDINARI MONITORI EXEC. EXTRAJUDICIAL I OPOSICIÓ A EXEC. DE TÍTOL JUDICIAL
150€ 300€ 100€ 200€

 

CASSACIÓ
APEL·LACIÓ
CONCURS NECESSARI
200€ 800€ 1.200€

 

CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU
ABREVIAT ORDINARI
APEL·LACIÓ
CASSACIÓ
200€ 350€ 800€ 1.200€

 

SOCIAL
SUPLICACIÓ CASSACIÓ
500€ 750€

 

Tal com veiem en el quadre, presentar una reclamació per al cobrament de menys de 6.000 euros, suposa una taxa de 150 euros; si la reclamació és superior, estarem davant una taxa de 300€, al que caldrà afegir-se el variable, segons la quantitat reclamada; de manera que, si reclamem 18.000 euros, haurem d’abonar una taxa de 318€, sent les més usuals en l’ordre civil; quant a l’ordre contenciós administratiu, per a l’inici del procediment abreujat, la taxa puja a 200 euros, i l’ordinari, a 350€. En el procediment laboral, solament els recursos estan gravats amb taxa.

Es veuran així mateix afectades, actuacions judicials com l’apel·lació. El poder recórrer la sentència, perquè un altre tribunal pugui valorar el cas, costa 800 euros. Aquesta taxa excessiva i desproporcionada impedeix l’ús ple de la justícia, creant una justícia per a rics, que no hem de permetre.

 

 

 Via Penal

Com anunciàvem, la via penal està exempta del pagament, i també ho estaran els processos de capacitat, filiació, matrimoni i menors; protecció de drets fonamentals i llibertats públiques; la sol·licitud de concurs voluntari de creditors, el procediment monitori, reclamació de quantitat no superior a 2.000 euros, alguns casos d’interposició de recurs contenciós-administratiu, l’execució de laudos arbitrals, i, els procediments de divisió judicial de patrimonis, quan no hi hagi oposició.

 

 Justicia gratuïta

Si vostè pot rebre justícia gratuïta també quedarà exempt del pagament de taxes judicials. Referit a la justícia gratuïta, s’està creant una nova llei, per restringir la mateixa, rebaixant el límit d’ingressos requerits per optar a ella, impossibilitant per tant a molts ciutadans, a poder aconseguir a un advocat, per no ser els seus ingressos suficientment baixos, però quan ho seran per poder pagar a un advocat de la seva butxaca.

Aquestes taxes, es veuen augmentades a Catalunya, doncs algunes persones estan doblement gravades.

Les taxes catalanes eren aplicables a tots els ciutadans que pledegessin a Catalunya, però gràcies a la ferma oposició dels col·legis professionals de l’advocacia, s’han vist les mateixes, finalment, molt reduïdes. Sent aplicable, com veiem, solament per a empreses.

És important saber que aquestes taxes són recuperables quan es guanya el plet, sol·licitant que les mateixes siguin retornades en concepte de costes, que abonarà la part contrària.