Nul·litat Matrimonial

nulidad matrimonialEs dóna quan en la celebració d’un matrimoni existeixen o s’han produït vicis o defectes essencials que impedeixen que el mateix pugui assortir efectes, excepte para aquell dels cònjuges que hagués actuat de bona fe. Es declara que no va haver-hi matrimoni malgrat que formalment ho semblés.

Existeixen dos tipus de nul·litat la civil i la canònica.

El matrimoni civil és NUL quan:

Se celebra sense consentiment.
Entre menors no emancipats.
Per persones ja casades.
Entre parents en línia recta per consanguinitat o col·laterals fins al tercer grau, o parents en línia recta per adopció.
Pels contrayents que han estat condemnats com a autors o còmplices de la mort del cònjuge anterior de qualsevol d’ells.
Sense la intervenció del jutge, alcalde o funcionari davant qui hagi de celebrar-se o sense la presència de testimonis.
El celebrat per error sobre la identitat de la persona de l’altre contrayent o sobre qualitats personals que per la seva importància han pogut condicionar la voluntat d’un dels contrayents.
El matrimoni s’ha contret per coacció o por greu.

Qui la pot sol·licitar

La nul·litat matrimonial la pot sol·licitar el cònjuge, el Ministeri Fiscal, i qualsevol altra persona amb interès en l’assumpte.
El procediment judicial que es tramita per a la nul·litat matrimonial és molt similar al de la separació i el divorci, sent necessària la presència d’advocat i procurador.
Davant un fracàs matrimonial, els cònjuges tenen dret a acudir als Tribunals Eclesiàstics per obtenir un pronunciament sobre la Nul·litat matrimonial o invalidesa del seu matrimoni.
L’existència d’impediments, els defectes del consentiment o l’absència de la deguda forma canònica són les causes que provoquen la nul·litat d’un matrimoni canònic.

Què oferim

Impugnar la validesa del propi matrimoni davant un Tribunal Eclesiàstic és un dret reconegut.
Els nostres clients tenen dret a saber la veritat sobre el seu vincle matrimonial.
Es creu erròniament que la declaració de nul·litat matrimonial és alguna cosa reservat a una persones d’un estatus determinat, i que té uns elevats costos. Per a la declaració de nul·litat matrimonial són necessaris dos pronunciaments favorables (dues instàncies), i aquest treball comporta unes taxes, que són molt baixes, i que poden ser dispensades en determinats suposats.
Oferim els nostres serveis d’assessorament i adreça lletrada de processos de nul·litat matrimonial en la jurisdicció eclesiàstica, que requereixen -per la seva naturalesa- una alta especialització jurídic-canònica

[contact-form-7 404 "Not Found"]